Niemiecka ustawa chroniąca osoby trudniące się prostytucją (ProstSchG) PO POLSKU

Poradnie dot. spraw prostytucji i broszury informacyjne w różnym zakresie objaśniają regulację prostytucji w Niemczech według nowej ustawy o ochronie prostytutek (ProstSchG). Nowa ustawa niestety ciągnie za sobą sporo wymogów oraz obowiązków dla osób pracujących w prostytucji. Sięgnij tu po informację z pierwszej ręki - przeczytaj wyciąg nowej ustawy o ochronie prostytutek PO POLSKU. Dowiedz się o nowych regulacjach w prostytucji bezpośredio od ustawodawcy.

§ 1 Obszar obejmowania

Ta ustawa obejmuje uprawianie prostytucji przez osoby powyżej 18 roku życia jak również zarządzanie przedsiębiorstwem prostytucyjnym.

§ 2 Ustalenia pojęciowe

(1)  Usługa seksualna jest działaniem seksualnym co najmniej jednej osoby wobec lub przed co najmniej jedną inną bezpośrednio obecną osobą za wynagrodzeniem bądź zezwoleniem działania seksualnego wobec lub przed osobą własną za wynagrodzeniem. Żadne usługi seksualne nie są przedstawieniem o charakterze wyłącznie pokazowym, przy którym żadna inna z obecnych osób nie będzie włączona w aktywność seksualną.

 

(2)  Osoby prostytujące się, są osobami, które wykonują usługę seksualną.

 

(3)  Przedsiębiorstwem prostytucyjnym zarządza osoba, która zarobkowo oferuje usługi w związku z wykonywaniem usług seksualnych poprzez co najmniej jedną inną osobę bądź oddaje do dyspozycji pomieszczenia w tym celu, w taki sposób, że ta osoba:

1.     Prowadzi dom publiczny,

2.     Oddaje do dyspozycji pojazd prostytucyjny,

3.     Organizuje event prostytucyjny bądź go przeprowadza bądź

4.     Prowadzi pośrednictwo prostytucji.

 

(4)  Domy publiczne to budynki, pomieszczenia bądź inne obiekty o stałym miejscu, które są wykorzystywane do wykonywania usług seksualnych jako siedziba przedsiębiorstwa.

 

(5)  Pojazdy prostytucyjne to pojazdy mechaniczne, przyczepy samochodowe bądź inne mobilne obiekty, które są oddawane do dyspozycji w celu dokonywania usług seksualnych.

 

(6)  Eventy prostytucyjne są eventami skierowanymi dla otwartego grona uczestników, w których oferowane są usługi seksualne przynajmniej jednej bezpośrednio obecnej osoby.

 

(7)  Pośrednictwo prostytucji jest pośrednictwem przynajmniej jednej innej osoby w celu dokonywania usługi seksualnej poza domami publicznymi zarządcy. Obowiązuje to również, nawet jeśli wyniknie to jedynie z okoliczności, że do usług pośredniczących także dochodzą czynności seksualne.

§ 3 Obowiązek zgłoszenia osoby prostytującej się

(1)  Kto chce wykonywać działalność osoby prostytującej się, musi to zgłosić przed podjęciem działalności osobiście w urzędzie, w którego okrągu działalność  ta będzie przede wszystkim wykonywana.

 

(2)  O ile kraj związkowy wg § 5 ust. 3 zd. 1 zadecydował o odbiegającej regulacji odnośnie ważnosci obszarowej zaświadczenia o zgłoszeniu,  wówczas należy działalność w tym kraju związkowym także zgłosić w odpowiednim urzędzie.

 

(3)  Obowiązek zgłoszenia obowiązuje, niezależnie od tego, czy działalność jest wykonywana na zasadzie samozatrudnienia czy w ramach stosunku pracy.

§ 4 Wymagane dane i dokumenty do zgłoszenia

(1)  Przy zgłoszeniu osoba zobowiązana do zgłoszenia musi oddać dwa zdjęcia paszportowe oraz podać poniższe dane:

1.  imię i nazwisko,

2.  data i miejsce urodzenia,

3.  obywatelstwo,

4.  wyłączne mieszkanie [przyp. miejsce zameldowania] bądź główne miejsce zamieszkania w sensie prawa meldunkowego, pomocniczo również adres korespondencyjny oraz

5.  kraje związkowe bądź gminy, w których planowana jest działalność.

 

(2)  Przy zgłoszeniu należy przedłożyć dowód osobisty, paszport, zamiennik paszportu bądź zamiennik dowodu. Obywatele innych krajów, których nie obejmuje swoboda przepływu ludności, muszą przy zgłoszeniu udokumentować, że są uprawnione do wykonywania pracy bądź założenia własnej działalności zarobkowej.

 

(3)  Przy pierwszym zgłoszeniu należy przedłożyć dokument potwierdzający odbyte doradztwo zdrowotne przeprowadzone w ciągu ostatnich trzech miesięcy wg  § 10 ust. 1. Dokument potwierdzający przedłożony przy pierwszym zgłoszeniu obowiązuje podczas okresu ważności pierwszego zaświadczenia o zgłoszeniu także jako dokument potwierdzający przy kolejnych zgłoszeniach, o ile są one wymagane wg § 3 ust. 2. Obowiązek doradztwa zdrowotnego wg  § 10 ust. 3 zd. 3 i 4 pozostaje odtąd niezmieniony.

 

(4)  Celem przedłużenia zgłoszenia, osoby prostytuujące się od 21 roku życia muszą przedłożyć dokumenty potwierdzające odbyte doradztwo zdrowotne co najmniej raz w roku wg § 10 ust. 1. Osoby prostytujące się poniżej 21 roku życia muszą przedłożyć dokumenty potwierdzające odbyte doradztwo zdrowotne co najmniej co 6 miesięcy.

 

(5)  Osoba prostytująca się ma obowiązek zgłoszenia zmian w stosunkach wg ust. 1 numer 1 oraz 3 do 5 w ciągu 14 dni w odpowiednim urzędzie.

§ 5 Zaświadczenie o zgłoszeniu: ważność

(1)  Jako dokument potwierdzający uskutecznione zgłoszenie odpowiedni urząd wystawia osobie zobowiązanej do zgłoszenia w ciągu pięciu dni roboczych zaświadczenie o zgłoszeniu.

 

(2)  Zaświadczenie o zgłoszeniu nie może być udzielone, gdy:

1.  dane oraz dokumenty, wymagane w § 4 nie zostały przedłożone

2.  osoba jest poniżej 18 roku życia,

3.  osoba podczas zgłoszenia zostanie niedługo matką i jest w ostatnich 6 tygodniach przed rozwiązaniem,                               

4.  osoba jest poniżej 21 roku życia i rzeczywiste poszlaki wskazują na to, że jest ona nakłaniana bądź będzie ona nakłaniana poprzez osobę trzecią do podjęcia bądź kontynuowania prostytucji bądź

5.  rzeczywiste poszlaki wskazują na to, że osoba jest nakłaniana bądź będzie ona nakłaniana poprzez osobę trzecią do prostytucji poprzez wykorzystanie jej trudnej sytuacji, jej bezradności, które są powiązane z pobytem w obcym kraju bądź jej zależności osobistej lub ekonomicznej od prostytucji bądź ta osoba jest wyzyskiwana lub będzie wyzyskiwana przez osobę trzecią.

 

(3)  Zaświadczenie o zgłoszeniu jest miejscowo ważne bez ograniczeń, o ile kraje związkowe nie ustanowiły odbiegających regulacji odnośnie ważności obszarowej. Przy zaświadczeniu o zgłoszeniu należy wziąć pod uwagę możliwość odbiegających praw kraju związkowego.

 

(4)  Zaświadczenie o zgłoszeniu jest ważne dla osób zobowiązane do zgłoszenia od 21 roku życia na 2 lata. Zaświadczenie o zgłoszeniu jest ważne na jeden rok dla osób zobowiązanych do zgłoszenia poniżej 21 roku życia.

 

(5)  Jeśli działalność prostytucyjna będzie kontynuowana po upływie okresu ważności, wówczas należy przedłużyć zaświadczenie o zgłoszeniu. W celu przedłużenia zaświadczenia o zgłoszeniu osoby prostytujące się powyżej 21 roku życia muszą przedłożyć uskutecznione przynajmniej raz w roku doradztwa zdrowotne. Osoby prostytujące się poniżej 21 roku życia muszą przedłożyć uskutecznione przynajmniej co sześć miesięcy doradztwa zdrowotne. Poza tym do przedłużenia zaświadczenia o zgłoszeniu obowiązują regulacje jak przy zgłoszeniu.

 

(6)  Na życzenie osoby zobowiązanej do zgłoszenia urząd wystawia dodatkowo zaświadczenia o zgłoszeniu na pseudonim (zaświadczenie aliasowe). Okres ważności zaświadczenia aliasowego odpowiada okresowi ważności zaświadczenia o zgłoszeniu. O ile nie zostało ustalone nic innego, regulacje zaświadczenia o zgłoszeniu obowiązują dla zaświadczenia aliasowego. Jeśli urząd wystawia zaświadczenia aliasowe, wówczas dokumentuje on alias razem z danymi osobowymi i zachowuje kopię zaświadczenia aliasowego w danych zgłoszeniowych.

 

(7)  Osoba prostytująca się musi posiadać przy sobie podczas wykonywania działalności zaświadczenie o zgłoszeniu bądź zaświadczenia aliasowe.

§ 6 Treść zaświadczenia o zameldowaniu i zaświadczenia aliasowego

(1)  Zaświadczenie o zgłoszeniu zawiera jedno zdjęcie paszportowe jak i poniższe dane:

 

1.  imię i nazwisko,

2.  data i miejsce urodzenia,

3.  obywatelstwo,

4.  podane przy zgłoszeniu kraje związkowe bądź gminy,

5.  okres ważności oraz

6.  urząd wystawiający zaświadczenie

 

Zdjęcie paszportowe musi być złączone z zaświadczeniem o zgłoszeniu.

 

(2)  Zaświadczenia aliasowe zawiera jedno zdjęcie paszportowe jak i poniższe dane:

 

1.  alias wybrany do działalności prostytucyjnej,

2.  data urodzenia osoby,

3.  obywatelstwo,

4.  podane przy zgłoszeniu kraje związkowe bądź gminy,

5.  okres ważności oraz

6.  urząd wystawiający zaświadczenie

 

Zdjęcie paszportowe musi być złączone z zaświadczeniem aliasowym.

 

(3)  W zaświadczeniu o zgłoszeniu, które wystosowano w oparciu o regulację kraju związkowego na podstawie prawnej z § 5 ust. 3 zd. 1, należy podać obszarowy zakres obowiązywania zaświadczenia o zgłoszeniu.

§ 7 Obowiązek informowania przez urząd; rozmowa informacyjna i doradcza

(1) Przy zgłoszeniu należy przeprowadzić rozmowę informacyjną i doradczą.

 

(2) Rozmowa informacyjna i doradcza musi zawierać co najmniej:

 

1.  podstawowe informacje odnośnie stanu prawnego wg tej ustawy, wg ustawy o prostytucji jak również inne przepisy prawne istotne do dalszego wykonywania prostytucji, które obowiązują na danym obszarze odpowiedniego urzędu dla wykonywania prostytucji,

 

2.  podstawowe informacje odnośnie ubezpieczenia w przypadku choroby oraz ubezpieczenia socjalnego w przypadku zatrudnienia,

 

3.  informacje o ofertach zdrowotnych i socjalnych włącznie z ofertami doradztwa odnośnie ciąży,

 

4.  informacje odnośnie osiągalności pomocy w sytuacjach kryzysowych oraz

 

5.  informacje o ciążącym obowiązku podatkowym na podjętą działalność oraz związane z tym obowiązki wypełnienia podatku obrotowego i dochodowego.

 

(3) Odpowiedni urząd daje do dyspozycji osobie prostytującej się informacje odnośnie wykonywania prostytucji w odpowiedniej formie podczas rozmowy doradczej. Informacje powinny zostać sporządzone w języku, które osoba prostytuująca się rozumie.

§ 8 Wytyczne rozmowy informacyjnej i doradczej

(1)  Osobiste zgłoszenie się oraz rozmowa informacyjna i doradcza powinny zostać przeprowadzone w warunkach poufności.

 

(2)  Odpowiedzialny urząd może za zgodą osoby zobowiązanej do zgłoszenia wprowadzić w sprawę rozmowy informacyjej i doradczej zatwierdzoną przez prawo krajowe poradnię dla osób prostytuujących się bądź placówkę, która wykonuje zadania związane z doradztwem zdrowotnym w celu przeprowadzenia rozmowy informacyjnej i doradczej.

§ 9 Środki prawne przy potrzebie doradztwa

(1)  Jeśli okaże się, że istnieją  rzeczywiste poszlaki na to, że potrzebne jest doradztwo odnośnie sytuacji zdrowotnej bądź socjalnej dla osoby prostytującej się, wówczas odpowiedny urząd powinien skierować osobę do ofert odpowiednich doradztw i wedle możliwości pośredniczyć w kontakcie.

 

(2)  Odpowiedni urząd musi niezwłocznie dopilnować zastosowania wymaganych środków odnośnie ochrony osoby, jeśli okaże się, że istnieją rzeczywiste poszlaki, wskazujące na to, że:

 

1.  osoba jest poniżej 21 roku życia i jest ona nakłaniana bądź będzie ona nakłaniana poprzez osobę trzecią do podjęcia bądź kontynuowania prostytucji bądź

 

2.  osoba jest nakłaniana bądź będzie ona nakłaniana poprzez osobę trzecią do prostytucji poprzez wykorzystanie jej trudnej sytuacji, jej bezradności, które są powiązane z pobytem w obcym kraju bądź jej zależności osobistej lub ekonomicznej od prostytucji bądź ta osoba jest wyzyskiwana lub będzie wyzyskiwana przez osobę trzecią.

§ 10 Doradztwo zdrowotne

(1)  Osobom, które trudnią się prostytucją bądź chcą tę działalność rozpocząć, oferuje się doradztwo zdrowotne poprzez urząd odpowiedzialny za Publiczną Służbę Zdrowia. Kraje związkowe mogą wyznaczyć inny urząd do przeprowadzenia doradztwa zdrowotnego.

 

(2)  Doradztwo zdrowotne należy dopasować do osobistej sytuacji życiowej osoby doradzanej, a powinno zawierać szczególnie kwestie prewencji chorób, regulacji poczęcia, ciąży oraz ryzyka użytkowania alkoholu i narkotyków. Osobie doradzanej należy zwrócić uwagę na charakter poufny doradztwa oraz powinna otrzymać możliwość ujawnienia ewentualnej zaistniałej trudnej bądź kryzysowej sytuacji życiowej. Osoba trzecia można sprowadzona do rozmowy za zgodą urzędu oraz zobowiązanej do zgłoszenia osoby tylko w celu pośrednictwa językowego.

 

(3)  Osoby, które chcą wykonywać działalność prostytucyjną muszą przed pierwszym zgłoszeniem działalności dotrzymać terminu doradztwa zdrowotnego. Doradztwo zdrowotne następuje w miejscu zgłoszenia w odpowiednim dla przeprowadzenia doradztwa zdrowotnego urzędzie wg ust. 1. Po zgłoszeniu działalności, osoby prostytujące powyżej 21 roku życia się muszą dotrzymać terminu doradztwa zdrowotnego co najmniej raz na dwanaście miesięcy. Osoby prostytujące poniżej 21 roku życia się muszą dotrzymać terminu doradztwa zdrowotnego co najmniej raz na sześć miesięcy.

 

(4)  Odpowiedni urząd wg ust. 1 wystawia doradzanej osobie zaświadczenie o przeprowadzonym doradztwie zdrowotnym.  Na zaświadczeniu muszą być podane:

 

1.  imię i nazwisko doradzanej osoby,         

2.  data urodzenia doradzanej osoby,

3.  placówka wystawiająca oraz

4.  data doradzwa zdrowotnego.

 

Na życzenie doradzanej osoby, zaświadczenie może być również wystawione w ważnym zaświadczeniu aliasowym wg § 6 ust. 2 na użyty w nim alias.

 

(5)  Zaświadczenie o doradztwie zdrowotnym jest także ważne jako dokument potwierdzający, o ile wg § 3 ust. 2 inne zgłoszenia są wymagane.

 

(6)  Osoba prostytująca się musi mieć przy sobie podczas wykonywania działalności  zaświadczenie o doradztwie zdrowotnym.

§ 11 Zarządzenia wobec osób prostytujących się

(1)  Jeśli odpowiedni urząd posiada rzeczywiste przesłanki na to, że jakaś osoba uprawia prostytucję, bez jej uprzedniego zgłoszenia, wówczas odpowiedni urząd wzywa tę osobę do zgłoszenia swojej działalności jako osoba prostytująca się w ciągu stosownego terminu i do przedłożenia zaświadczenia o zgłoszeniu do odpowiedniego urzędu.

 

(2)  Jeśli odpowiedni urząd posiada rzeczywiste przesłanki na to, że jakaś osoba uprawia prostytucję, bez dotrzymania obowiązku dotrzymania terminu doradztwa zdrowotnego, wówczas odpowiedni urząd wzywa tę osobę do dotrzymania terminu doradztwa zdrowotnego w ciągu stosownego terminu i do przedłożenia zaświadczenia o doradztwie zdrowotnym do odpowiedniego urzędu.

 

(3)  Odpowiedni urząd może w każdej chwili wydać zarządzenie wobec osoby prostytuującej się, o ile jest to niezbędne do:

 

1.  ochrony klientek i klientów bądź innych osób przed zagrożeniem życia, wolności, samostanowienia seksualnego bądź zdrowia,

2.  ochrony młodzieży lub

3.  obrony przed innymi poważnymi naruszeniami bądź zagrożeniami dla innych spraw interesu publicznego, szczególnie ochrony mieszkanek i mieszkańców bądź ogółu przed imisją hałasu, naprzykrzaniami związanym z zachowaniem bądź innymi.

 

(4)  Odpowiedni urząd może użyć dalszych środków, gdy:

 

1.  osoba uprawiająca prostytucję wykroczyła przeciwko rozporządzeniom wg ust. 3 i

2.  udzielenie kolejnych zarządzeń wg ust. 3 nie byłoby wystarczające dla ochrony wymienionego w nim dobra prawnego.

 

(5)  Przepisy i zarządzenia, które wg artykułu 297 ustawy wprowadzającej do kodeksu karnego odwołują się do uchwalonego rozporządzenia, jak również środki wg ustawy o ochronie przed infekcjami pozostają niezmienione.

§ 27 Obowiązki kontroli i wskazania

(1)  Zarządca przedsiębiorstwem prostytucyjnym ma obowiązek przekazania osobom, które chcą wykonywać usługi seksualne w jego przedsiębiorstwie prostytucyjnym, przed podjęciem działalności, że mają one obowiązek zgłoszenia oraz na wymóg regularnego dotrzymywania terminu doradztwa zdrowotnego.

 

(2)  Zarządca przedsiębiorstwem prostytucyjnym jest zobowiązany do tego, aby osoby, które chcą wykonywać usługi seksualne, w jego przedsiębiorstwie prostytucyjnym, przed podjęciem działalności przedłożyły mu ważne zaświadczenie o zgłoszeniu albo zaświadczenie aliasowe oraz ważne zaświadczenie o odbytym doradztwie zdrowotnym.

§ 28 Obowiązki spisu oraz przechowywania danych

(1)  Zarządca przedsiębiorstwem prostytucyjnym jest zobowiązany do spisania wg ust. 3 następujących danych o osobie prostytuującej się, która chce wykonywać usługi seksualne w jego przedsiębiorstwie prostytucyjnym:

 

1.  imię i nazwisko bądź przy przedłożeniu ważnego zaświadczenia aliasowego, wyminiony w nim alias,

2.  dane wynikające z zaświadczenia o zgłoszeniu bądź zaświadczenia aliasowego odnośnie jego okresu ważności oraz dane odnośnie odpowiedniego urzędu jak również dane wynikające z zaświadczenia o doradztwie zdrowotnym odnośnie daty wydania oraz urzędu wydania oraz

3.  pojedyncze dni działalności osoby prostytuującej się w jego przedsiębiorstwie prostytucyjnym.

 

(2)  Zarządca przedsiębiorstwem prostytucyjnym jest zobowiązany do spisywania płatności od osób prostytuujących się, które wykonują w jego przedsiębiorstwie prostytucyjnym usługi seksualne, wraz z podaniem imienia i nazwiska, daty oraz kwoty wg ust. 3. Tyczy się to również płatności zarządcy wobec osoby prostytuującej się.  Przy przedłożeniu ważnego zaświadczenia aliasowego, zarządca powinien spisać zamiast imienia i nazwiska, wymieniony alias oraz wynikające z zaświadczenia aliasowego dane odnośnie jego okresu ważności oraz urzędu wydającego.

 

(3)  Spisywania należy dokonać każdego pojedynczego dnia działalności, tego samego dnia.

 

(4)  Zarządca przedsiębiorstwem prostytucyjnym jest zobowiązany do przedłożenia spisanych danych przed odpowiednim urzędem na żądanie tego urzędu. Spisy należy przechowywać w danej placówce zakładu. Jeśli Zarządca przedsiębiorstwem prostytucyjnym prowadzi spisy w celu wypełnienia innych obowiązków prawnych, to te spisy wystarczają, by spełnić wymagania, jeśli zawierają one żądane w ust. 1 i 2 dane oraz zostaną przedłożone odpowiedniemu urzędowi na żądanie tego urzędu.

 

(5)  Spisy, które zawierają dane osobowe, należy przechowywać tak, żeby osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu. Dane osobowe należy zniszczyć po upływie okresu ich przechowywania. Obowiązki spisywania oraz przechowywania danych wg innych przepisów pozostają niezmienione.

 

(6)  Jeśli zarządca prowadzi więcej niż jedno przedsiębiorstwo prostytucyjne, wówczas należy na każdą działalność prowadzić osobne spisy.

 

(7)  Zarządca przedsiębiorstwem prostytucyjnym musi przechowywać spisy od dnia spisania przez dwa lata.

§ 32 Obowiązek używania prezerwatyw; zakaz reklamy

(1) Klienci oraz klientki osób uprawiających prostytucję muszą zatroszczyć się o to, aby podczas stosunku płciowego użyte zostały prezerwatywy

 

(2) Zarządca przedsiębiorstwem prostytucyjnym jest zobowiązany do przekazania informacji o obowiązku poprzez dobrze widoczne obwieszczenie w domach publicznych, w innych pomieszczeniach używanych regularnie w celach prostytucji oraz w pojazdach prostytucyjnych.

 

(3) Jest zabronione oferowanie, oznajmianie bądź zachwalanie poprzez publiczne rozpowszechnianie za pomocą nośników pisma, dźwięku bądź obrazu, pamięci do zapisu danych, ilustracji lub przedstawień, bądź  oświadczeń, możliwości wykonywania usług seksualnych tego typu treści:

 

1.  ze wskazaniem na możliwość stosunku płciowego bez prezerwatywy, nawet jeśli wskazówka ta jest pośrednia bądź w formie językowo zamaskowanej,

 

2. w sposób, który  swoim rodzajem przedstawienia, treścią, zakresem bądź rodzajem medium nośnikowego oraz jego rozpowszechnieniem nastawiony jest na to, aby naruszać konkretne dobra prawne ogółu, które potrzebują ochrony, szczególnie jeśli chodzi o ochronę młodzieży  lub

 

3.  ze wskazaniem na możliwość stosunku płciowego z kobietami ciężarnymi, nawet jeśli wskazówka ta jest pośrednia bądź w formie językowo zamaskowanej.

 

Rozpowszechnianiem są w równym stopniu wystawy, wywieszanie, prezentacje oraz inne publiczne formy udostępniania.

§ 37 Regulacje przejściowe

(1)  Osoby, które już przed 1 lipca 2017 rozpoczęły prostytucję, muszą zgłosić swoją działalność do 31 grudnia 2017 po raz pierwszy.

 

(2)  Kto już przed 1 lipca 2017 rozpoczął prowadzenie przedsiębiorstwa prostytucyjnego, musi zgłosić je do odpowiedniego urzędu do 1 października 2017 oraz przedłożyć wniosek na udzielenie pozwolenia do 1 grudnia 2017. Odpowiedni urząd musi udzielić zarządcy zaświadczenie o zgłoszeniu oraz wniosek.

 

(3)  Zarządca przedsiębiorstwem prostytucyjnym musi zastosować się do zaistniałych zobowiązań wg nach § 25 ust. 1 numer 4 oraz tym wg §§ 27 i 28 do 31 grudnia 2017.

 

(4)  Do momentu zapadnięcia decyzji odnośnie wniosku o udzielenie pozwolenia, dopuszcza się kontynuowanie przedsiębiorstwa prostytucyjnego, jeśli termin składania wniosku wg ust. 2 został dotrzymany. Odpowiedni urząd może także już przed decyzją o wniosku zastosowywać rozporządzenia i postanowienia dodatkowe wg § 17. Kontynuowanie przedsiębiorstwa prostytucyjnego może być zabronione przy warunkach z § 23 ust. 2 i 3.

 

(5)  Urząd może przy udzieleniu pozwolenia dopuścić wyjątki do zarządzeń z § 18 ust. 2 numer 2 i 4 do 7 dla domów publicznych, które były prowadzone przed dniem ogłoszenia, jeśli wypełnienie tych zarządzeń byłoby powiązane z niewspółmiernym nakładem pracy oraz jeśli warte ochrony interesy osób prostytujących się oraz innych osób zostałyby zagwarantowane w inny sposób.

 

(6)  Dla osób od 21 roku życia, które zgłaszają swoją działalność do 31 grudnia 2017 pierwsze zaświadczenie o zgłoszeniu obowiązuje na trzy lata; odbiegająco od regulacji w § 5 ust. 4; na kolejne zaświadczenia o zgłoszeniu obowiązuje § 5 ust. 4.

 

(7)  Osoby od 21 roku życia, które zgłaszają swoją działalność do 31 grudnia 2017 muszą dotrzymać terminu kolejnego doradztwa zdrowotnego dopiero po dwóch latach; odbiegająco od regulacji w § 10 ust. 3; na kolejne doradztwa zdrowot. obowiązuje § 10 ust. 3.

 

(8)  Osoby od 21 roku życia, które zgłaszają swoją działalność do 31 grudnia 2017, muszą przedłożyć pierwsze przedłużenie zaświadczenia o zgłoszeniu inaczej niż w § 4 ust. 4 dokument potwierdzający odbyty termin po co najmniej dwóch latach od pierwszego doradztwa zdrowotnego; na kolejne przedłużenia obowiązuje § 4 ust. 4.